Ratownik medyczny ma za zadanie udzielić szybkiej i sprawnej pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Jego działania decydują o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Stosuje przy tym środki ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Ratownicy medyczni powinni posiadać dobrą kondycję fizyczną oraz wiele cech niezbędnych w pracy z człowiekiem cierpiącym, znajdującym się pod wpływem silnych emocji i pełnym obaw o swoje zdrowie i życie.
 • kształcenie w systemie dziennym, nauka trwa 2 lata
 • bezpłatna nauka
ZADANIA  ZAWODOWE
 • Komunikowanie się z pacjentem w sytuacji kryzysowej.
 • Ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, wypadku, katastrofy.
 • Ocena parametrów życiowych ofiar, stopnia utraty przytomności, zabezpieczanie ich funkcji życiowych.
 • Ustalanie wskazań co do kolejności ich leczenia i transportu oraz podejmowanie zleconego przez kierownika zespołu optymalnego postępowania ratowniczego, chroniącego zdrowie i życie poszkodowanych i transportowanych.
 • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałających.
 • Posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i medycznym.
 • Wykonywanie na zlecenie kierownika zespołu, czynności i zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia, z uwzględnieniem ich specyfiki i właściwej kolejności postępowania.
 • Podejmowanie prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego oraz traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań), zapobieganie zakażeniom (stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki).
 • Transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym.
 • Przekazywanie pacjentów personelowi ambulatorium, izb przyjęć i innych jednostek.
 • Przeprowadzanie prawidłowo wywiadu dyspozytorskie i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności.
 • Przeprowadzanie kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, stanowiącego wyposażenie zespołu, prowadzenia bieżącej konserwacji aparatury.
 • Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach ratowniczych (karty informacyjne, wypadkowe, transportowe, książka zgłaszania wezwań, książka raportów).
WYMAGANE  CECHY
 • Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • Wysoka sprawność narządu równowagi
 • Duża sprawność i dobra koordynacja zmysłów
 • Zdolność szybkiej oceny sytuacji, podejmowania szybkich, trafnych decyzji oraz podejmowania ryzyka
 • Umiejętność wykonywania pracy samodzielnej i zespołowej
 • Komunikatywność, asertywność
 • Refleks i podzielność uwagi
 • Empatia i zaangażowanie
 • Odporność emocjonalna i zrównoważenie
 • Uczciwość, odpowiedzialność

WYKSZTAŁCENIE
Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zawód ratownika medycznego w Polsce może wykonywać osoba, która:
 • ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne,
 • ukończyła publiczną policealną szkołę medyczną, taką jak nasza lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”,
 • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych,
 • posiada dyplom wydany w państwie innym niż wymienione w punkcie powyżej, uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskanym w Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający tytuł zawodowy ratownika medycznego.


ZATRUDNIENIE
Typowe miejsca zatrudnienia ratownika medycznego to: jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) oraz Centra Powiadamiania Ratunkowego.
Placówkami, które dodatkowo mogą stanowić miejsce pracy ratowników to jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak również Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.
Kandydat na ratownika medycznego powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu oraz znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu, znajomość jednego języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikację.


ZAWODY  POKREWNE
 • Ratownik pokładowy
 • Ratownik wodny
 • Strażak
 • Ratownik górski